ตรวจสอบรายชื่ออบรม


ตรวจสอบรายชื่ออบรม โดยการกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

ชื่อโครงการอบรม/รายละเอียด ช่วงเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร จำนวนที่นั่ง สมัครเข้ารับการอบรม
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ )

จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 2017-02-24 - 2017-03-14 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  0 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  4 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  4
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  36  คน
 
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 2017-02-24 - 2017-03-14 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  0 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  7 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  7
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  33  คน
 
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ 


เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 2017-02-24 - 2017-03-14 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  8 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  10
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  30  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  9 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  0 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  9
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  31  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  19 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  21
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  19  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  41 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  43
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -3  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2016-10-20 - 2016-09-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  43 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -5  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  9
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  31  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  34 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  35
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  15  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต) 

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  46 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  47
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  3  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

รับจำนวน 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  31 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  33
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  17  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

รับจำนวน 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  43 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  44
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  6  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  32 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  35
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  15  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559


 2016-06-01 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  4 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  41 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  5  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น. รอบที่ 2

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-08-05 - 2015-08-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  0 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  67 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  68
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -18  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 รอบที่ 1 เวลา 8.30-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. รอบที่ 1

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-08-05 - 2015-08-12 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  4 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  57 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  61
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -11  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3 (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-12 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  44 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  46
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  4  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 2 (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  36 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  37
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  13  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิต)


อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิต)

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.


นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-07 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  57 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  60
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -10  คน
 
 

อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์


อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  การนำเสนอผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์  พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ
             สำหรับผู้ผ่านการับฟังบรรยายพิเศษในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 และผ่านการ เข้ารับอบรมการใช้โปรแกรม Turn it in 1 ครั้ง  ตามกำหนดการที่บัณฑิตจัด จะได้รับมอบเกียรติบัตร ในวันพุทธที่ 27 สิงหาคม 2557 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมการใช้โปแกรม Turn it in สามารถสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือสมัครผ่านทาง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดอบรม

ดาวน์โหลด >>กำหนดการบรรยาย
 2014-08-13 - 2014-08-20 รับทั้งหมด 200 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  9 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  59 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  68
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  132  คน
 
 

อบรมการใช้โปแรกม Turninit ครั้งที่ 1


อบรมการใช้โปแรกม Turninit ครั้งที่ 1   สำหรับอาจารย์และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

ช่วงเช้าสำหรับอาจารย์

ช่วงบ่ายสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่นั่ง อาจารย์ 50 ท่าน นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

ห้องที่ใช้อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B

 2014-07-29 - 2014-08-04 รับทั้งหมด 100 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  14 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  31 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  55  คน
 

หมายเหตุ *หมายถึงต้องระบุ