ตรวจสอบรายชื่ออบรม


ตรวจสอบรายชื่ออบรม โดยการกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

ชื่อโครงการอบรม/รายละเอียด ช่วงเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร จำนวนที่นั่ง สมัครเข้ารับการอบรม
 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka


  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan”  โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2017-05-30 - 2017-06-16 รับทั้งหมด 30 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  7
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  23  คน
 
 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.


  เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.  ณ  ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์  B411  รับจำนวน 50 คน

 2017-04-28 - 2017-05-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  11
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  39  คน
 
 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 สำหรับนิสิต วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00น.


 เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 สำหรับนิสิต วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์  B411 และห้อง ฺB410  รับจำนวน  80 คน

 2017-04-28 - 2017-05-10 รับทั้งหมด 80 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  112 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  117
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -37  คน
 
 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์ วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 10.00 - 12.00น. )


เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  (เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์ วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 10.00 - 12.00น. )  ณ  ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์  B411  รับจำนวน 50 คน

 2017-04-28 - 2017-05-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  49 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  51
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -1  คน
 
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ )


จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 2017-02-24 - 2017-03-18 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  14 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  17
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  23  คน
 
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 2017-02-24 - 2017-03-18 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  0 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  16 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  16
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  24  คน
 
 

อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )


อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1


(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


จัดอบรม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ 


เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีงานวิจัยหรือผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 2017-02-24 - 2017-03-18 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  29 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  31
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  9  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  9 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  0 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  9
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  31  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  19 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  21
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  19  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2)

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  41 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  43
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -3  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2016-10-20 - 2016-09-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  2 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  43 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -5  คน
 
 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)


อบรมการใช้งานโปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (กลุ่มบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง B 410 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2016-10-20 - 2016-11-13 รับทั้งหมด 40 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  9
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  31  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  34 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  35
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  15  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต) 

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  1 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  46 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  47
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  3  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

รับจำนวน 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  31 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  33
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  17  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

รับจำนวน 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  43 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  44
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  6  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน  อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559

 2016-06-23 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  32 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  35
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  15  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับนิสิต)

นิสิต 50 ท่าน อบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B415

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25  กรกฎาคม 2559


 2016-06-01 - 2016-07-25 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  4 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  41 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  5  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น. รอบที่ 2

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-08-05 - 2015-08-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  0 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  67 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  68
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -18  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 รอบที่ 1 เวลา 8.30-12.00 น. (สำหรับนิสิต)


วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. รอบที่ 1

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-08-05 - 2015-08-12 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  57 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  60
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -10  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3 (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-12 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  44 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  2 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  46
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  4  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 2 (สำหรับอาจารย์)


วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-10 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  36 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  37
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  13  คน
 
 

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิต)


อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิต)

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.


นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ห้องที่ใช้อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B ห้อง B415

 2015-07-23 - 2015-08-07 รับทั้งหมด 50 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  3 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  57 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  60
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  -10  คน
 
 

อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์


อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  การนำเสนอผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์  พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ
             สำหรับผู้ผ่านการับฟังบรรยายพิเศษในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 และผ่านการ เข้ารับอบรมการใช้โปรแกรม Turn it in 1 ครั้ง  ตามกำหนดการที่บัณฑิตจัด จะได้รับมอบเกียรติบัตร ในวันพุทธที่ 27 สิงหาคม 2557 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมการใช้โปแกรม Turn it in สามารถสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือสมัครผ่านทาง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดอบรม

ดาวน์โหลด >>กำหนดการบรรยาย
 2014-08-13 - 2014-08-20 รับทั้งหมด 200 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  9 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  58 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  67
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  133  คน
 
 

อบรมการใช้โปแรกม Turninit ครั้งที่ 1


อบรมการใช้โปแรกม Turninit ครั้งที่ 1   สำหรับอาจารย์และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

ช่วงเช้าสำหรับอาจารย์

ช่วงบ่ายสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่นั่ง อาจารย์ 50 ท่าน นิสิต 50 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

ห้องที่ใช้อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก B

 2014-07-29 - 2014-08-04 รับทั้งหมด 100 คน
อาจารย์สมัครแล้ว จำนวน  14 คน
นิสิตสมัครแล้ว จำนวน  31 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  45
เหลือที่นั่งทั้งหมด จำนวน  55  คน
 

หมายเหตุ *หมายถึงต้องระบุ