Activities

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาในการดำเนินงานด้านหลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อเป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารประกอบอบรม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 56

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยราวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงานภายในอง์กร กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสอบคัดเลือก ฯลฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 33

สัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560 โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีประธานหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 75

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 34

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายสมชาย คิดประดับ ผู้แทนผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมสมาธิเพื่อการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 37

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง วนิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ME1-0310 โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 32

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หน่วยงานราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 29

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560 จัดขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัยและFacebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 43

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์โฮมโพด ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 52

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเขียนบทความวิจัย, ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำบทความวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล รศ.ดร.การุณย์ ประทุม รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร และ อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 67

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ

วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและพื้นพูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น "กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีกิจกรรมเชิญผะเหวดเข้าเมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อนและเทศน์เสียง 3 ธรรมาสน์ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 58

Big Cleaning 2017

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยจัดขึ้น ณ อาคารบรมราชกุมารี และนอกจากนั้นบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 54

R2R: Routine to Research

วันที่ 10 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานดำเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ประเด็น การทำวิจัย R2R โดย ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 59

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ Prof.Dr. Sang Yung Lee จากสถาบัน KAIST และ Prof.Dr.Mee Sook Lee จาก Pai Chai University ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Multiphase Flow ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบรรยายเกี่ยวกับภาษาเกาหลีกับการเรียนการสอนชาวต่างชาติ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไหม และศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 264

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณกัณทิมา ศรีเสนพิล หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ คุณศิริวรรณ พลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี จากกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 93

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณพรทิพย์ พันธุมชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใต้หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 101

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 97

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน งานควบคุมมาตรฐานบทนิพนธ์ งานหลักสูตร งานรับเข้า และงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 169

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ในรอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นายพรพิษณุ ธรรมปัทม์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 1. นางสาวนฤมล ขุนไกร 2. นางประยูรศรี บุตรแสนคม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นายรณชัย ภูวันนา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นางพัทยา หวังสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ ณ ห้อง HS 209 (ห้องประชุมแม่น้ำชี) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 229

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม จัดขึ้นในวันที่ 21,24,26,29 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 331

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ โดย มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบทนิพนธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษานิสิตได้อย่างมีคุณภาพ โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องของประกาศ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง งานวิจัยที่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ และการบรรยายเรื่อง แนวการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี ซึ่งมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม PH504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4563

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้ระบบ iThesis

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักวิทยบริการ กองทะเบียนและประมวลผลและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อ่าน : 7488

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักศึกษาทั่วไปสถาปนาครบรอบ 8 ปี ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 8848

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ในปี 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6645

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11725

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้มีมติให้นำระบบ iThesis สำหรับกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 10968

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เสริมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ และ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 และ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 1 มีคุณภาพระดับดี ผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับดีมาก

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 10974

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 7761

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 7510