กลุ่มงานบริหาร

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014  
หน้าที่รับผิดชอบ      

    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
    - งานมาตรฐานการสอบ      
    - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางกนกนวล นรินยา
Mrs. Kanoknuan  Narinya

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : UN_9@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานบุคคล
    - งานประชุม
    - งานบัญชี

นางจตุพร ศุภนิทัศนาภร
Mrs. Jatuporn Supanitassnaporn

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบัญชี
อีเมล์ : jatuporn.supa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานคลัง
    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสุภาภัทร บุตรไทย 
Ms. Supapat Butthai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
อีเมล์ : Supapat_3@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014
  หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
       - งานทุนวิจัย

 

นางสาวสายฝน ทัพขวา 
Miss Saifon Thapkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Soda_fri@hotmail.com   เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประกันคุณภาพและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ TOR / กพร

 

นางสาวลภัสรดา นรินยา 
Mrs. Laphasrada Narinya

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม. (การเมืองการปกครอง)
อีเมล์ :Laphasrada_narinya@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2015
  หน้าที่รับผิดชอบ
         - เจ้าหน้าที่พัสดุ