ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2559

- ผลสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบแรก)

ประจำเทอมปลาย ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ