ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล
Prof. Dr. Pradit  Terdtoon

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechanical Engineering)
อีเมล์ :  pradit@eng.cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี
Asst. Prof. Dr. Sopa Cansee

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
อีเมล์ :   sopa.c@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
Asst. Prof. Dr. Krit Chaimoon

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.Civil and Environmental Engineering
อีเมล์ :   k.chaimoon@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล
Asst. Prof. Dr. Bungon  Kumphon

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D(Mathmatics)
อีเมล์ :  kbungon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014  
หน้าที่รับผิดชอบ      

    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
    - งานมาตรฐานการสอบ      
    - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา