โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ โดย มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบทนิพนธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษานิสิตได้อย่างมีคุณภาพ โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องของประกาศ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง งานวิจัยที่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ และการบรรยายเรื่อง แนวการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี ซึ่งมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม PH504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4581