บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ในปี 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6635