บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้มีมติให้นำระบบ iThesis สำหรับกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 10993