บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)”

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)” ณ Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. นายสังคม สัพโส ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะศึกษาศาสตร์ 1. นางสุรพรรณ วีระสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2. นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 3. นางสุภาวดี ปกครอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในระดับต่างๆ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน นำเสนอในหัวข้อ การบริหารจัดการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นำเสนอในหัวข้อ การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นางศรินทร์ยา เกียงขวา นำเสนอในหัวข้อ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. นางสาวอรไท สีหาบุญมี นำเสนอในหัวข้อ ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย : การรับ-ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ นำเสนอในหัวข้อ การใช้ระบบสารบรรณในงานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัย ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 42