บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2560 โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันสมาชิก ทคบร. และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมได้กำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการจัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานที่ประชุม ทคบร. และมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน จาก 19 สถาบัน

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 29