บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจมีขวัญกำลังใจเกิดความมั่นคงในชีวิต และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรด้านใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-202 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 21