บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ Research Activities in KEK Japan

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research Activities in KEK Japan" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Dr.Nakai Hirokata จาก Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization, Japan โดยการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Research Activities in KEK Japan แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผู้บริหาร คณจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 26