โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาในการดำเนินงานด้านหลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อเป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารประกอบอบรม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 56