บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เสริมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ และ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 และ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 1 มีคุณภาพระดับดี ผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับดีมาก

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 10975