บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยราวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงานภายในอง์กร กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสอบคัดเลือก ฯลฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 32