สัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560 โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีประธานหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 91