บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 42