โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเขียนบทความวิจัย, ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำบทความวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล รศ.ดร.การุณย์ ประทุม รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร และ อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 66