R2R: Routine to Research

วันที่ 10 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานดำเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ประเด็น การทำวิจัย R2R โดย ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 58