บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ในรอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นายพรพิษณุ ธรรมปัทม์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 1. นางสาวนฤมล ขุนไกร 2. นางประยูรศรี บุตรแสนคม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นายรณชัย ภูวันนา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นางพัทยา หวังสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ ณ ห้อง HS 209 (ห้องประชุมแม่น้ำชี) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 219