บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม จัดขึ้นในวันที่ 21,24,26,29 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 333