รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับ
   คณะ
   สาขาวิชา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางบา ดก no no
2 นางสาวณัฐพร พิมพ์สา no no
3 นางสาวทิพย์เกสร สมานมิตร no no
4 นายณฐกฤต เชื้อไพบูลย์ no no
5 นายอภิสิทธิ์ ชินบุตร์ no no
6 นางสาวกรรณิกา ดอนมิ่งคุณ no no
7 ปปิยธิดา สายบัณฑิต yes yes
8 นายณัฐพล การถาง no no
9 นางเกษรท์ ใสสีดา no no
10 นายอภินันท์ ประเสริฐ no no
11 นายภานุวัฒน์ ศรีแสง no no
12 นายอิสระ แสงคำ no no
13 นายบดินทร์ ปัจจัยเก no no
14 นางสาวภาสินี พัดทอง no no
15 น้ำฝนณฐกร พลเหลา no no
16 นางสาวธนพร จันทร์ประเสริฐ no no
17 นายวิษณุกร ไชยสงคราม no no
18 นายวีระพันธ๋ ยงยุทธ no no
19 นางสาวมัทนา บงแก้ว no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012