รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับ
   คณะ
   สาขาวิชา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางบา ดก no no
2 นางสาวณัฐพร พิมพ์สา no no
3 นางสาวทิพย์เกสร สมานมิตร no no
4 นายณฐกฤต เชื้อไพบูลย์ no no
5 นายอภิสิทธิ์ ชินบุตร์ no no
6 นางสาวกรรณิกา ดอนมิ่งคุณ no no
7 ปปิยธิดา สายบัณฑิต yes yes
8 นายณัฐพล การถาง no no
9 นางเกษรท์ ใสสีดา no no
10 นายอภินันท์ ประเสริฐ no no
11 นายภานุวัฒน์ ศรีแสง no no
12 นายอิสระ แสงคำ no no
13 นายบดินทร์ ปัจจัยเก no no
14 นางสาวภาสินี พัดทอง no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012