รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
  ศูนย์บริการฯ อุดรธานี
   ระดับปริญญาโท
   คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย ธาดา   ภูพวก   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  2   จ.ท. สรยุทธ   ไชยมาศ   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012