รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะคณะการบัญชีและการจัดการ
   สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นางสาว ศศิธร   มาพันธ์   ในเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  2   นางสาว เอมอร   คำดี   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  3   นางสาว พัชราภรณ์   กำจร   นอกเวลาราชการ   แผน ข  
  4   นาย อุดมศักดิ์   ยุคจร   นอกเวลาราชการ   แผน ข  
  5   นาง ภณิตา   กิตติปัญญาศิริ   นอกเวลาราชการ   แผน ข  
  6   นางสาว วิยะดา   สุวรรณเพชร   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  7   นางสาว อมราวดี   ไปนั้น   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  8   นางสาว อรอนงค์   จำปาแก้ว   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  9   นางสาว วนิดา   กันหาสูงเนิน   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012