รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นางสาว ไอยวริญท์   โชติรัตน์   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  2   นาย จักรพงษ์   พระสุรัตน์   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012