รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย เชาวลิต   บุบผามาโล   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  2   นางสาว สุพัตรา   พิมยะวงค์   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  3   นางสาว หทัยกาญจน์   พลพันขาง   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  4   นางสาว สิราวรรณ   สุพรม   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  5   นางสาว พงค์ผกา   เดชโนนสังข์   ในเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  6   นางสาว ศิริลักษณ์   มาลีนันท์   ในเวลาราชการ   แผน ก(2)  
  7   นางสาว อุลัยภรณ์   ประสีระเก   นอกเวลาราชการ   แผน ก(2)  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012