รายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
         สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศึกษาศาสตร์
         วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 9 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การนิเทศการศึกษา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาศาสตร์
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เคมี ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
         วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การเศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
        รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 33 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 56 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาศาสตร์
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมีศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยาศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้สมัคร 9 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์
        การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะเภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 0 คน
        เภสัชกรรมคลินิก ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ภาษาไทย ผู้สมัคร 33 คน ตรวจสอบรายชื่อ
         ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 17 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
         การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 15 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
        การเมืองการปกครอง ผู้สมัคร 30 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นโยบายสาธารณะ ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ อุดรธานี


   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ อุบลราชธานี


   ระดับปริญญาโท
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 15 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ นครราชสีมา


   ระดับปริญญาโท
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 117 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 462 คน
ศูนย์บริการฯ อุดรธานี
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 35 คน
ศูนย์บริการฯ อุบลราชธานี
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 15 คน
ศูนย์บริการฯ นครราชสีมา
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 8 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 638 คน