รายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาศาสตร์
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
         วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศึกษาศาสตร์
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 0 คน
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การนิเทศการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การเศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 30 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 44 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 24 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาศาสตร์
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        เคมีศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยาศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์
        การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เภสัชกรรมคลินิก ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 9 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะคณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ อุดรธานี


   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ อุบลราชธานี


   ระดับปริญญาโท
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ศูนย์บริการฯ นครราชสีมา


   ระดับปริญญาโท
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 84 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 310 คน
ศูนย์บริการฯ อุดรธานี
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 12 คน
ศูนย์บริการฯ อุบลราชธานี
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 6 คน
ศูนย์บริการฯ นครราชสีมา
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 3 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 417 คน