รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ปัจจุบัน 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะปรากฏเฉพาะผู้ที่ชำระเงินและจัดส่งหลักฐานครบเท่านั้น

กรณีผู้ที่สมัคร online เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานให้ดำเนินการชำระเงินและจัดส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

กรุณาเลือกปีการศึกษาที่สมัครเรียน

ศูนย์บริการ/ระดับ/คณะ/สาขา

ศูนย์ มหาสารคาม

ระดับ ปริญญาเอก

คณะ เทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ วิทยาศาสตร์

 -สาขา  บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ วัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

คณะ วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรและการสอน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การบริหารและพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  การนิเทศการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

คณะ เภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ การบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  การจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การจัดการการตลาด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  การเศรษฐศาสตร์และการเงิน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

ระดับ ปริญญาโท

คณะ ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  การบริหารและพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรและการสอน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 7 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

คณะ วิทยาศาสตร์

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เคมีศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยาศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จุลชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  สารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์

 -สาขา  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ เทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ เภสัชศาสตร์

 -สาขา  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เภสัชกรรมคลินิก ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เภสัชกรรมปฐมภูมิ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

คณะ วัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

คณะ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  ทัศนศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 -สาขา  การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

คณะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

คณะ คณะการบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 9 คน

 

 -สาขา  เศรษฐศาสตร์และการเงิน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  การจัดการการตลาด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 
 

ศูนย์ อุดรธานี

ระดับ ปริญญาโท

คณะ ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  การบริหารและพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

คณะ สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 
 

ศูนย์ อุบลราชธานี

ระดับ ปริญญาโท

คณะ สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 
 

ศูนย์ นครราชสีมา

ระดับ ปริญญาโท

คณะ สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 
 
 
จำนวนรวมทั้งหมด