Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

แจ้งบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตใช้สำเร็จการศึกษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 17:19 น.

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตใช้สำเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ระดับที่ 4 ข้อ 4.2

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 08:56 น.
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 12:27 น.

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 10:14 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 12:19 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ประจำปีการศึกษา 2559

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 10:14 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 10:24 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ประจำปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 00:17 น.
 
ตารางการกำหนดห้องสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 14:07 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            เรื่อง ตารางการกำหนดห้องสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 00:17 น.
 
ติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 14:48 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            เรื่อง  ติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อเป็นการติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตามรายชื่อและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.grad.msu.ac.th/th/index.php/component/content/article/35-2012-01-12-04-02-48/687--ts6)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 09:54 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 7 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th