Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมรับบริการ "คลินิกพัฒนาการเขียนบทความวิจัย" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 12:20 น.

คลินิกพัฒนาการเขียนบทความวิจัย  คืออะไร  

 

         “ คลินิกพัฒนาการเขียนบทความวิจัย”  เป็นโครงการหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดขึ้นเพื่อบริการให้คำปรึกษาด้านการเขียนบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อบริการคำปรึกษาในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript Clinic) ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ  

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

 

คุณสมบัติผู้รับคำปรึกษา

   1) เป็นอาจารย์  นิสิต  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   2) มีผลงานวิจัยที่เขียน Manuscript จากผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว หรืออยู่ระหว่าง     การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 

ขั้นตอนสมัคร และรับคำปรึกษา

 

     อาจารย์  นิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความสนใจเข้าร่วมฯ สามารถดาว์นโหลดแบบใบสมัครจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย URL : www.grad.msu.ac.th  และส่งใบสมัครมาที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือส่งผ่าน      e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

            1) ขั้นตอนสมัครเข้ารับคำปรึกษา: กรอกใบสมัครเข้ารับคำปรึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย หรือ e-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  โดยให้ระบุหัวข้อเรื่อง “สมัคร เข้ารับคำปรึกษา”  (นิสิตรอรับผลการตอบรับเข้าร่วมฯ และรหัสประจำตัวผู้รับคำปรึกษาผ่านทาง e-mail ของนิสิตภายใน 7 วันทำการนับจากวันรับสมัคร) [ใบสมัครเข้ารับคำปรึกษา [doc],[pdf]]

            2) ขั้นตอนส่ง Manuscript: ผู้รับคำปรึกษา ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้รับคำปรึกษา พร้อมกรอกแบบส่งต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) และแนบ Manuscript ส่งมายัง e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โดยให้ระบุหัวข้อเรื่อง   “ส่ง Manuscript”   [ แบบส่งต้นฉบับบทความวิจัย [doc],[pdf]]                

            3) ขั้นตอนรับคำปรึกษา: ผู้เข้าร่วมฯ  จะได้รับแจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา และข่องทางติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยจะมีช่องทางรับคำปรึกษา ดังนี้

   (1)  ติดต่อผ่านทาง e-mail                            

   (2) รับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

   (3)  กิจกรรม Workshop Manuscript  Clinic

4) ผู้เข้าร่วมฯ  ติดตามผลการให้คำปรึกษา Manuscript จากผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการตามคำปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ

5) บัณฑิตวิทยาลัยจะมีระบบแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม  WorkshopClinic และข่าวสารวิชาการให้    ผู้เข้าร่วมฯ ผ่าน e-mail ของผู้เข้าร่วมฯ 

6) เอกสารดาวน์โหลด

   - ใบสมัครเข้ารับคำปรึกษา [doc],[pdf]

   - แบบส่งต้นฉบับบทความวิจัย [doc],[pdf]


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
นางสาวอรไท สีหาบุญมี งานเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4412 -3 หรือ 0 – 4375-4333 เบอร์ภายใน 2015
โทรสาร 0-4375-4413 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 13:10 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th