Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 09:07 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม new

          เรื่อง โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนิสิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. รายละเอียดดังเอกสาร แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมฯ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 09:50 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th