Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

แจ้งบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตใช้สำเร็จการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 17:19 น.

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตใช้สำเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ระดับที่ 4 ข้อ 4.2

ดัง file แจ้งบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลวารสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 08:56 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th