Home » คำสั่งแต่งคณะกรรมการ/อาจารย์, ประกาศมหาวิทยาลัย
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

คำสั่งมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2012 เวลา 20:48 น.

add attachment ประกาศมหาวิทยาลัย

  1. การกำหนดจำนวนภาระงานการเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมาหสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2554
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2557     

add attachmentประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 09:58 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th