เอกสารดาวน์โหลด งานมาตรฐานบทนิพนธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 16:19 น.

เอกสารดาวน์โหลด งานมาตรฐานบทนิพนธ์


รายงานโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- รายงานอบรมจรรยาบรรณบุคคลากรสายสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการทำวิจัยสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ : แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิทยานิพนธ์ การเขียนรูปแบบที่ถูกต้อง และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายงานการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ (คณะวัฒนธรรมศาสตร์)

รายงานการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “แนะนำการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI และวารสารระดับนานาชาติ” (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

รายงานโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

- เอกสารประกอบ "แนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับชาติและนานาชาติ"

- เอกสาร The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII, 2015)

- เอกสาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 35 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับในการเผยแพร่บทความวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:57 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th