Home » ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม » ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์
 
ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:55 น.

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย2556 กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย2556 กรณีไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย2556 กรณีไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ภาคฤดูร้อน2556 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย2557 กรณีลงทะเบียนภาคต้น

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระบบทวิภาค กรณีไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระบบทวิภาค กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระบบทวิภาค 

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต บช.ม., บธ.ม., กจ.ม., และ ศ.ม.

ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ 

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต คณะบัญชีและการจัดการ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ 

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต คณะบัญชีและการจัดการ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ 

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต คณะบัญชีและการจัดการ

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 17:15 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th