Home » กิจกรรม » ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 10:50 น.

banner

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์

ข่าว : วิชชุลดา ลดาวัลย์

 mg_3727 mg_3742

 mg_3721 mg_3666 mg_3746 mg_3753 mg_3763 mg_3784 mg_3846 mg_3840 mg_3860 mg_3854 mg_3851

 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th