Home » กิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:01 น.

banner

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมการศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้  ตามบทบาทภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยในการกำกับติดตามควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ดังนั้นจึงจัดให้มี “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กับนักวิจัยในสถาบันที่มีชื่อเสียง และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการวิจัย ก่อให้เกิดความคิด หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย โดยเป็นความร่วมมือกันจาก 3 สถาบันภายในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร ละมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยร่วมกับ High Energy Accelerated Particle Research Institute Tsukuba Science City,Japan (KEK) ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Tsukuba Science City ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ/ข่าว: วิชชุลดา ลดาวัลย์

img 7602img 7627img 7592img 7585img 7618img 7622img 7581img 7606img 7628img 7631img 7641img 7644img 7648

 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th