Home » กิจกรรม
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 10:50 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 09:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...       เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

 

 

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:01 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมการศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้  ตามบทบาทภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยในการกำกับติดตามควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 38 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 14:35 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 38 (The National Graduate Research Conference) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 
พิธีเปิดระบบสารสนเทศระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 14:05 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดระบบสารสนเทศระบบงานสารบรรณโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

 
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 09:47 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวอรไท สีหาบุญมี นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2557 ในโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558  ให้แก่คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:50 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่  27 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา        ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ และในวันที่ 28 มกราคม 2558 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 โดยเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 
แสดงความยินดีกับอธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 4 อาคารบรมราชกุมารี

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 10
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th