Home » เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2012 เวลา 15:46 น.
 • ประวัติความเป็นมา

  บัณฑิตวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2522 เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ภายหลังมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แยกตัวเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 จึงได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากบัณฑิตวิทยาลัย เป็น “งานบริหารบัณฑิตศึกษา” สังกัดกองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ และในปี พ.ศ. 2540 งานบริหารบัณฑิตศึกษาได้แยกออกจากฝ่ายวิชาการ จัดตั้งเป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” ภายใต้การบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” (Graduate School) ภายใต้การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีรูปแบบการบริหารงานในลักษณะนอกระบบราชการ มีภารกิจในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา กำกับและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบริหารการจัดการหลักสูตรของคณะ และหลักสูตรสาขาวิชาร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   

 • ปรัชญา
  "ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน" 
   

 • วิสัยทัศน์
  "จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้"
   

 • ปณิธาน
  "มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วยการบุกเบิก เสาะแสวงหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นพื้นฐานของสังคม"
   

 •  พันธกิจ
  "สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม"
   

 •  นโยบายการบริหารและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  downloadpdf button ผลการประเมินปฏิบัติราชการ 56
 • แผนกลุยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย
 • โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย

  stuctuer

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:03 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th