Home » ประกาศรายชื่อ, ผลสอบภาษา, ประมวลความรู้, วัดคุณสมบัติ, IT
 
การสอบภาษา การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 21:37 น.
 • การสอบภาษา (Language Examination) b_170_120_16777215_0___images_stories_images_guide1.png
  1. นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาต้องสอบได้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำชาติของตนอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  2. การสอบภาษาตาม (ข้อ 1.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อดำเนินการและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
  3. นิตที่ประสงค์จะสอบต้องยื่นคำร้องขอสอบผ่านประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาปัญหาพิเศษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วแต่กรณี ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
  4. มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นการสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   4.1 นิสิตสอบภาษาจากสถาบันภาษา หรือหน่วยสอบที่มหาวิทยาลัยรับรอง ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
   4.2 นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตและได้รับการประเมินผลการเรียนระดับขั้น S
   4.3 นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาที่มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จำนวน 2 รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับการประเมินผลการเรียนระดับขั้น S
   4.4 นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาหรือวิชาเอกทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำชาติของตน ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับการอ่านและการใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
    
  • หลักเกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาภาษาตาม (ข้อ 4.2) และ (ข้อ 4.3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
     
 • การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
   

  • นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
   1. บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อดำเนินการออกข้อสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า การควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
   2. บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ทุกภาคการศึกษาปกติหรืออาจจัดในภาคฤดูร้อนด้วย วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   3. นิสิตที่มีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
    3.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยไม่นับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.00
    3.2 ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้
   4. นิสิตที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ต้องยื่นคำร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
   5. นิสิตที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง
     
 • การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
   
  • การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   1. นิสิตที่มีสิทธิสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
    3.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยไม่นับรายวิชาวิทยานิพนธ์ และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.00
    3.2 ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
   2. นิสิตที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ต้องยื่นคำร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
   3. นิสิตที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้แต่งตั้งสำหรับนิสิตเป็นกลุ่มหรือนิสิตแต่ละรายก็ได้
    
 • การประเมินผลการสอบภาษา การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้จำแนกผลการประเมินเป็น "ผ่าน (Pass)" หรือ "ไม่ผ่าน (Fail)"

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา

เบอร์ภายใน 2707 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012 เวลา 09:01 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th