ระบบรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   
   
 
     Main Menu
        HOME
        ประกาศรับสมัคร
        หลักฐาน
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        รายชื่อ/พิมพ์ใบชำระเงิน
        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        สอบถามข้อสงสัย

แผนผังการสมัครออนไลน์
 
อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ
เลือกระดับ/เลือกศูนย์
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบรายชื่อ
พิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินที่ธนาคาร
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์
 
www.grad.msu.ac.th 
   
    ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแยกตามศูนย์ที่เปิดรับสมัคร
     
ป.โท แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม บุรีรัมย์
อุดรธานี สุรินทร์
นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี    
       
       
ป.เอก แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม    
       
       
       
       
       
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.โท
เลขบัตรประชาชน

   
 
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.เอก
เลขบัตรประชาชน

   
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร    
     1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยการเลือกศูนย์ที่ท่านสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวท่านเอง
     2. จากนั้นให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบชำระเงิน
     3. การสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน ให้ผู้สมัครเลือกโหมด  Print Preview   เพื่อตั้งค่าให้พอดีกับกระดาษ A4
     
   ระดับปริญญาโท ศูนย์ มหาสารคาม สถานะ YES หมายถึง ส่งหลักฐานและชำระเงินแล้ว, NO หมายถึง ยังไม่ส่งหลักฐานและยังไมชำระเงิน

ลำดับ หน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ระบบ แบบ สถานะ
1 นางสาว  กัลยาณี  ศรีวงษ์ชัย  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
2 นาง  ประไพ  ชัยพร  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
3 นางสาว  เจตน์จรัส  สอนสิทธิ์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
4 นางสาว  ธิดารัตน์  พลศรี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
5 นางสาว  สุพรรณี  โสภี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
6 นาย  ศุภนิมิต  พิมพ์ศรี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) NO
7 นางสาว  วาทินี  เวียงวิเศษ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
8 นาง  ดรรชนี  วรรณทอง  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
9 นางสาว  นภาภรณ์  จตุรปา  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
10 นาย  นิรุจณ์  บุญเย็น  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
11 นาย  เมธา  สวาทพงษ์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
12 นาง  อรัญญา  ทบวอร์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
13 นาย  อานนท์  คณะวาปี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
14 นางสาว  วนิดา  กล่อมจันทร์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
15 นางสาว  ธัญลักษณ์  รู้ปัญญา  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) NO
16 นางสาว  ธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
17 นางสาว  รัชตพร  กุมผัน  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
18 นาง  ศุภสุตรา  หารวงษา  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
19 นางสาว  พันวิภา  ยุบลวัฒน์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
20 นางสาว  ธิดารัตน์  ชำนิยันต์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
21 นางสาว  คมดาว  สังข์ขาว  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
22 นางสาว  สุขกัญญา  วรบุตร  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
23 นางสาว  จุฬานันท์  ภูน้ำใส  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
24 นาย  ยุทธศักดิ์  หนูราช  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
25 นาย  นที  ทองธีรภาพ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
26 นางสาว  นิตยา  ฮะยงยุทธ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
27 นาย  วัลลภ  ปุยสุวรรณ์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
28 นาง  ศุภลักษณ์  รักภักดี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
29 นางสาว  สุจิตรา  โรมรัน  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
30 นาง  ยุพาพิน  พวงศรี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
31 นาย  วรรธนพงศ์  เพียโคตร  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
32 นางสาว  สุนิสา  ไสววรรณ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
33 นาย  สุดใจ  บุตรจำรวน  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
34 นาง  ศศิวิมล  ศิริวัฒนานนท์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
35 นาง  อนิสรา  ผจงศิลป์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
36 นางสาว  วิไลรัตน์  เศรษฐโสภณ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
37 นาย  ฉัตรชัย  นาดี  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
38 นางสาว  สุพัตรา  จันทบาล  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
39 นาย  กรกฤต  ธิราชรัมย์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
40 นางสาว  ขวัญทิชา  นาคกระแสร์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
41 นางสาว  สกุลกานต์  แย้มแก้ว  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
42 นางสาว  กนกภรณ์  พุทธมา  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) NO
43 นาย  พรพรหม  ชุปวา  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
44 นาย  ภควา  ศรีบุญเรือง  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
45 นาย  สุวัฒน์  เฮงสวัสดิ์  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
46 นาย  อภิชาติ  สิงห์สุ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
47 นาง  ปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
48 นาง  รสรินทร์  อยู่ไพร  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
49 นาย  สุวิทย์  สนสมบัติ  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
50 นาย  ทรงศิลป์  อินกกผึ้ง  การบริหารการศึกษา นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES

รวม 1468 คน : จำนวน 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2707, 2662, 2659